Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.115.631)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorGrad, Martin, 1983-
Naslov Medkulturne retorične razlike v spletnem trženju : doktorska disertacija / Martin Anton Grad
Vrsta/vsebinatype of material disertacija
Jezikslovenski
Leto2016
Založništvo in izdelavaLjubljana : [M. A. Grad], 2016
Ostali avtorjiPisanski Peterlin, Agnes
Fizični opis248 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm
OpombeMentorica Agnes Pisanski Peterlin
Bibliografija: str. 209-231
Povzetek ; Abstract
Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program: Prevodoslovje
Predmetne oznake (nekontrolirane)medkulturne razlike / žanr / spletne strani / kulturne vrednote / modeli / kontrastivna retorika / trženje / disertacije / intercultural differences / genre / websites / cultural values framework / contrastive rhetoric
UDK[81'42=163.6=111]:[004.738.5:339.13](043.3)
316.7:004.738.12:339.13(043.3)
PovzetekDoktorska disertacija obravnava vprašanje medkulturnih retoričnih razlik na slovenskih in angleških spletnih straneh. Preučuje razlike v retoričnih konvencijah v žanru trženjskih spletnih strani, in sicer na dveh nivojih. Na prvem se osredotoča na razlike med izvirnimi slovenskimi in izvirnimi angleškimi spletnimi besedili, na drugem pa na premike pri prevajanju spletnih besedil iz slovenščine v angleščino. Teoretsko izhodišče predstavljajo raziskave s področja kontrastivne retorike, žanrske analize, prevodoslovne raziskave in raziskave s področja digitalnih medijev. Metodološki okvir temelji na socioloških in antropoloških raziskavah, ki so bile nadgrajene v analitični model, prilagojen za kontrastivno preučevanje retoričnih konvencij. Model kulturnih vrednot je razdeljen na pet kulturnih dimenzij, ki se naprej delijo na petnajst operativnih spletnih pojavnic. Za namen pričujoče raziskave je bil zgrajen korpus šestdesetih sklopov trženjskih spletnih strani v slovenščini in angleščini. Polovico korpusa predstavljajo spletne strani slovenskih in angleških term, drugo polovico pa spletne strani slovenskih in angleških proizvajalcev montažnih hiš. Razlog za delitev korpusa na dva dela glede na tržno panogo je bila teza, da pri trženju storitev v primerjavi z izdelki veljajo drugačne retorične konvencije, s čimer smo naslovili tudi vprašanje znotrajžanrske raznolikosti Raziskava je potekala v dveh fazah: prvo je predstavljala ročna analiza besedil izbranih trženjskih spletnih strani, na katerih so bile označene operativne spletne pojavnice. Analiza se je osredotočala tako na pogostost spletnih pojavnic kot tudi njihove realizacije, kar je omogočalo tako kvantitativno kot tudi kvalitativno primerjavo med izvirnimi slovenskimi in izvirnimi angleškimi spletnimi stranmi pa tudi primerjavo med slovenskimi izvirniki in njihovimi prevodi. V drugi fazi sta bila opravljena polstrukturirana intervjuja s predstavnikoma dveh pomembnih slovenskih podjetij iz različnih panog, katerih spletne strani so bile vključene v raziskavo. Rezultati raziskave so nedvoumno potrdili, da v retoričnih konvencijah med slovenščino in angleščino na trženjskih spletnih straneh obstajajo občutne razlike, kar potrjujejo rezultati rabe večine analiziranih spletnih pojavnic. Pri prevajanju slovenskih spletnih besedil v angleščino se z vidika pogostosti spletnih pojavnic retorične razlike med jezikoma večinoma ne upoštevajo, s funkcijskega vidika pa spletne pojavnice večinoma sledijo izvirnikom.
The doctoral dissertation addresses the question of intercultural differences on Slovene and English websites. It explores the differences in rhetorical conventions in the genre of marketing website. It does so on two levels: on the first, it focuses on the differences between original Slovene and original English web texts; on the second, attention is directed towards translation shifts in the process of translation from Slovene to English. The theoretical foundations comprise research in contrastive rhetoric, genre analysis, Translation Studies, and studies of web usability. The methodological framework is based on sociological and anthropological studies, which were redesigned into an analytical model, which was further modified for the contrastive study of rhetorical conventions. The Cultural Values Model is divided into five cultural dimensions, which are further divided into 15 operational website features. For the purpose of the present study, a corpus consisting of 60 marketing websites was compiled. Half of the corpus comprises websites of Slovene and English spas, and the other half websites of Slovene and English prefab house manufacturers. The decision for the dual structure of the corpus is founded on the premise that the rhetorical conventions governing the marketing of services differ from those of products. This enabled us to address the issue of diversity within the genre of marketing website. The study consisted of two stages: in the first, a manual text analysis of the selected marketing websites was conducted, in which the operational website features were annotated. The analysis enabled a quantitative as well as a qualitative comparison of original Slovene and original English websites, as well as a comparison of Slovene originals with their translations. In the second stage, two semi-structured interviews with representatives of two important companies whose websites were analyzed were conducted. The results of the study strongly confirm that there is a marked difference in rhetorical conventions between Slovene and English used on marketing websites, which is corroborated by the result of usage of most analyzed website features. The translations of Slovene web texts into English confirmed that rhetorical differences between the languages are not taken into account, which is manifested in the frequency of the analyzed website features. From the point of view of their functions, operational website features mostly follow their source texts.
COBISS.SI-ID288462848

Zaloga v knjižnicah

Prikaz kataloga:  

info Izberite knjižnico in preverite, ali je izvod dejansko prost za izposojo!
Št. Ime institucije/knjižnice Kraj Akronim Namenjeno izposoji Preostala zaloga
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Ljubljana NUK 001availability v čitalnico: 1 izv. availability ni za izposojo: 1 izv. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana Ljubljana FFLJ 002availability v čitalnico: 1 izv. FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
Univerzitetna knjižnica Maribor Maribor UKM 003availability v čitalnico: 1 izv. Univerzitetna knjižnica Maribor